Posted by: RTAHP | April 12, 2013

Si San Pedro sa Pinto ng Langit [St. Peter in the Gate of Heaven]

Si San Pedro sa Pinto ng Langit 

[St. Peter in the Gate of Heaven]

Photo from myextralife.com

Photo by Scott Johnson from myextralife.com

Hindi ko mapigilan ang matawa sa hapong ito nang bumaba ako mula sa kwarto sa itaas at makita kong nakapatong sa mesa ang resibo ng aking kinuhang ‘St. Peter Life Plan’.

Sa edad na bente-sais (26), sino nga ba sa mga nasa gulang na ito ang kumuha o nagbabalak kumuha ng isang ‘life plan’ kung saan karamihan sa mga kilala kong kumukuha nito ay kung hindi man yaong mga may buwanang sahod na nabentahan ng isang insurance plan, ay yaong mga nasa katandaan na, bilang isang paghahanda sa reyalidad ng buhay – ang kamatayan at ang pagsigurong nakaayos ang lahat sa mga maiiwan.

Nong nakaraang linggo ko palang ito kinuha. At hindi mapigilan ang tawa ko habang binabasa ko ang papel na naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa life plan insurance. May kung anu-anong kategorya ng insurance plan na nagkakahalaga ng 35,000+ pesos hanggang sa 100,000+ pesos. Napagtanto ko, kelangan ba ng mamahaling kabao kapag nilibing? Aba, pabirong sinabi ata sa akin ng aking ate, “Aanuhin mo ang magandang kabao eh mabubulok din naman yon sa ilalim ng lupa.” Natawa nalang ako dahil noon pa man di ko naisip na kumuha ng mga insurance plan, lalo na’t patungkol sa kamatayan. Ngunit kung kukuha man ako, aba ako ay praktikal, sa pinakamura na ako. Kung pwede nga lang bumili nalang ng plywood. Haha!

Muli napagtanto ko. Ang mundo nga naman, pati kamatayan pinagkakakitaan. At eto pa, pati pangalan ng santo at tagasunod ni YHWY ay ginawang kasangkapan. Alam ko, anumang pangalan mayroon ang insurance plan na ito, hindi ito ang isa sa mga susi ng kaharian ng langit. Dahil ang mga susi ng kaharian ng langit ay libreng ibinibigay, hindi pinagkakakitaan ayon na rin sa aral ni Maestro Yashua [Jesus]. Ganunpaman, bumili ako dahil ibig kong nasasaayos ang lahat. Mabuti na ang laging handa.

Natatandaan ko taong 2012, panahon kung saan nakaramdam na ako ng mga panghihina ng katawan at minsan nakausap ko ang aking pinsan sa may bakuran ng simbahan sa aming probinsiya. Mahigit isang oras din kaming nagkukwentuhan sa may bench ng simbahan. Ako’y inaaliw ng aking pinsan dahil nararamdaman niya ang bigat ng pasanin ko, na tila ba ako’y pinagsarhan ng langit sa lungkot ng aking mukha. Sinabi niya sa akin, “Ano ka ba. Ganyan talaga, dinadahan-dahan ka. Hindi ka pa kukunin kasi marami pang nakapila kay San Pedro. Nagsisiksikan pa sila sa pila.”

Napangiti nga ako ng pinsan ko sa winika niyang ito. Alam ko ang birong ito ay pangkaraniwan sa mga Pilipino kung saan may paniniwala na ang isang taong namatay ay haharap muna kay San Pedro (Apostle Peter) sa pinto ng langit at kapag siya raw ay mabait at nakapagsisi ng kasalanan na nakatala sa aklat, siya raw ay makakapasok sa langit. Sa aking pagkaka-unawa, ito ay isang kwentong nag-uugat sa pangangaral ng Simbahang Katoliko kung saan ipanapangaral sa mga mananampalataya ang langit, purgatoryo, at impyerno.

Sa isang taong naghahanap ng katotohanan, hindi ko maiwasang magbasa para masagot ang maraming katanungan naglalaro sa aking isipan.

  • Si San Pedro nga ba talaga ang unang haharap sa pinto ng langit sa isang pumanaw?
  • Saan nga ba pupunta ang taong namatay?
  • Totoo nga bang may purgatoryo (aral ng Simbahang Katoliko), lugar kung saan hinihugasan ang kasalanan ng mga namatay bago makapasok sa langit?

Siguro ang mga katanungang ito, kung tatanungin mo sa iba’t ibang tao, ikaw ay makakakuha ng iba’t ibang sagot na bagaman makapagbibigay sa iyo ng kalituhan sa iba’t ibang kasagutan nila sa iyo, ay maari ring makapagbigay sa iyo ng iba’t ibang kaalaman at opinyon na magpapakulay sa iyong pananampalataya.

Sa minsang pakikipag-usap ko sa aking nanay ay naihabilin ko sa kanya na kapag ako ay mamatay, ayoko ng mahabang burol at kung anu-anong padasal. Lalong ayoko ng burol na may nagsusugalan at nag-iinuman. Dahil para sa akin, ang kamatayan ay hindi kamatayang lubos sa isang nananampalataya kay YHWY. Ang kamatayang may pananampalataya kay YHWY ay may kasamang pag-asa ng pagkabuhay [resurrection].

Sabi nga sa akin ng aking nanay: “Walang makapagsasabi sa kung ano ang meron sa kabilang buhay dahil wala pang nakapunta don at nakabalik at sinabi kung anong nangyayari don.”

May punto ang nanay ko sa sinabi niyang ito, batay sa kanyang mga karanasan sa buhay. Pero ano nga ba ang kabilang buhay? Ito ba ay pagpasok sa kaharian ng langit sa panahon ng pagkamatay? Ayon kay Yashua [Jesus], walang sinumang naka-akyat sa Langit maliban sa Kanya. Samakawid, ang mga namamatay ay nasa lupa, wala sa langit.

No one has gone up to Heaven, except He having come down out of Heaven. The Son of Man is He who is in Heaven. – John 3:13.

Naniniwala akong maaring masagot ang mga katanungan sa isipan ko. Kung paano, kelangan ko magbasa. At kung ang kwento na aking mga narinig ay nagmula sa aral ng Simbahang Katoliko o anumang Kristiyanong Simbahan, may mga aklat na maaring mabasa na makapagpapatunay dito – ang Banal na Kasulatan (Holy Scriptures o Bibliya). Ngunit sa isang tulad ko na hindi naman nakahiligan ang magbasa ng makakapal na aklat, isa itong ‘challenge’ ng buhay. Hindi lamang sa pagbabasa ang ‘challenge’ na ito, kundi kung papano mo uunawain ang binabasa mo, at kung tama nga ba ang iyong pagkakaunawa.

Si San Pedro, May Hawak ng Susi ng Langit?

Photo from redbubble.com

Photo from redbubble.com

Kung nabubuhay lamang tayo sa panahong matapos ipako ang Messiah [si Kristo],  marahil ay hinahanap natin si Apostol Pedro upang masumpungan siya  bilang may hawak ng susi ng langit. Ngunit sa panahon ngayon, papano nga ba natin masusumpungan ang mga pinagkatiwalang mga susi ng pinto ng kaharian ng langit?

Bakit nga ba may kwento tungkol sa pila sa bukana ng langit? Sa dami ng taong nabuhay sa lupa, kung si san Pedro ang tanging may hawak ng susi upang makapasok sa langit, gaano kaya kahaba ang pila (ayon na rin sa biro ng pinsan ko)? Hindi kaya aabutin ng ilang siglo bago matapos basahin ni San Pedro ang laman ng aklat na tangan-tangan niya at malaman natin kung tayo ay papapasukin sa pinto ng langit? Ano nga ba ang totoo? Tila, may kwentong baluktot ang aral na ito at naidadaan sa biro.

And I also say to you that you are Peter and on this rock I will build my Assembly and the gates of Hades will not prevail against her. And I will give to you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth shall occur, having been bound in Heaven. And whatever you may loose on the earth shall be, having been loosed in Heaven. – Matthew 16:18-19 (HRB)

Peter means small pebble and Petra means rock. The rock referred to is Yashua [Jesus] and the assembly is built on the belief of Him being the Messiah and son of YHWH. – HRB

Ayon sa aking pagkakaunawa sa Matthew 16:18-19, si Simon Pedro ay isang munting bato [small pebble] at si Yashua Messiah [Jesus Christ] ang siyang malaking Bato [the Rock] kung saan ang pagkakatipon ay nabuo sa paniniwala sa Kanya bilang siyang Messiah (Sugo) at anak ni YHWH. Si Simon Pedro, tulad ng ibang apostol at tagasunod ng Messiah, ay binigyan ng kaalaman tungkol sa kaharian ng langit (kung ito man ang tinutukoy na mga susi ng kaharian ng langit), na kung saan anumang itali o igapos niya sa lupa ay magaganap, gaya ng pagkakatali o pagkakagapos sa langit; at kung anuman ang kanyang pakawalan sa lupa ay siya nawa ayon sa pagkakapawala sa langit.

Ang paggapos at pagpapakawala sa awtoridad ng Simbahan, na inahalintulad sa paghingi o panalangin, ay hindi lamang kay Simon Pedro naitalaga, kundi sa lahat ng mga apostol at disipolo o tagasunod ng Messiah [Kristo]. Ito ay ipinangaral ni Yashua [Jesus] sa kanyang mga tagasunod (o disipolo) nang magtanong ang mga ito kung sino ang pinakahigit sa kaharian ng langit (mababasa ito sa Matthew 18).

Truly I say to you, Whatever you bind on the earth will be, having been bound in Heaven. And whatever you loose on the earth will be having loosed in heaven. Again I say to you, if two of you agree on earth as to anything, whatever they shall ask, it shall be to them from my Father in Heaven. For where two or three are assembled together in my name, there I am also among them. – Matthew 18:18-20

Isa itong patunay na hindi lamang kay Pedro naibigay ang kaalaman sa kaharian ng langit kundi sa mga tagasunod ng Messiah [ni Kristo]. At sinumang tunay na tagasunod at naniniwala sa mga aral ng Messiah, kahit dalawa o tatlo lamang, ay maaring magkatipon at ang pagkakatipong ito ay pananahanan ng Messiah. Anumang kanilang hilingin ay maaring maibigay sa kanila mula sa kanyang Ama sa Langit.

Mapapatunayang si Yashua [Jesus] ang tinutukoy na malaking Bato, ayon sa 1 Corinthians 10:4 at Ephesians 2:20, at hindi si Pedro. Si Yashua [Jesus] ang pundasyon ng paniniwala ng kanyang mga tagasunod.

And all drank the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock following, and that Rock was Messiah [Christ] – 1 Corinthians 10:4

So then, you are no longer strangers and family members living abroad, but you are natives of the same family of the saints and children of the family of YHWY, being built up on the foundation of the apostles and prophets, Yashua Messiah [Jesus Christ] Himself being the cornerstone of the building. – Ephesians 2:19-20

Tila napakaraming susi ang binabanggit sa Bibliya. Kung inilalarawan si Pedro na siyang may hawak ng mga susi ng pinto ng langit, ayon naman sa Revelation 1:17-18, si Yashua [Jesus] ang Siyang may hawak ng mga susi ng libingan at kamatayan (Revelation 1:17-18).

And when I saw Him, I fell at His feet as dead. And He put his right hand on me, saying to me, Do not fear. I am the First and the Last, the living One; and I became dead; and behold I am living forever and ever. Amen. And I have the keys of the grave and of death. – Revelation 1:17-18

Samakatuwid, si Yashua [Jesus] ang Siyang daan sa kaligtasan, sapagkat Kanyang hawak ang susi ng libingan at kamatayan. Ang kamatayan ay kanyang napagtagumpayan kaya Siya ang daan, ang susi, upang tayo ay muling mabuhay. Siya ang binigyan ng  kapangyarihang ni YHWY upang buhayin ang mga nangamatay, mabuti man o masama, sa panahon ng paghuhukom.

At sa panahon ng paghuhukom, ang mga santo, na tumutukoy sa mga tagasunod ni Yashua Messiah [Jesus Christ] na kinabibilangan ni Pedro, ay siyang maghahatol sa mga anghel (at sa sangkatauhan kung tama ang pagkakaunawa ko) ayon sa 1 Corinthians 6:2-3.

Do you not know that the saints will judge the world? And if the world is judge by you, are you unworthy to judge small matters? Do you not know that we shall judge cherubs? How much more that we judge those who belong to this world? – 1 Corinthians 6:2-3

Ngunit di pa rin lubos na nasasagot ang dalawa mga tanong ko. Maya-maya ay may mga bagong rebelasyon ayon na rin sa pagbabasa ng Bibliya. Ayoko maniwala sa mga kwento kwento lang. Wika nga, “Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili.” Kailangan ko pang magbasa ng Bibliya at makinig sa mga mangangaral.

Tila nasa timing ang lahat. Nagkataon na sa buwang ito ay natanggap ko ang pakete ng mga pag-aaral ng Bibliya (Bible Correspondence Course) mula sa isang Christian group sa Amerika. Ito ang pangalawang series [lessons 5-8] ng nasabing pag-aaral. Marami-rami din ang babasahin ko at pagtingin ko palang sa pakete, parang sasakit na ang ulo ko. Ganun pa man, ako’y nagagalak na umpisahang buklatin ang mga pahina nito. Isa-isa at paunti-unti, alam kong isa itong ‘exciting journey’. Tamang-tama, ang mga paksang tinatanong ko ay siyang laman ng pag-aaral. Narito ang mga natotonan ko sa pag-aaral sa mga babasahing pinadala sa akin.

May Buhay nga ba Pagkatapos Mamatay?

[Is There Life After Death?]

Photo from albertoconcejal.com

Photo from albertoconcejal.com

Isang simpleng katanungan ngunit napakahirap sagutin. Sa aking paglalakbay sa pagpapatibay ng aking pananampalataya sa nagdaaang dalawang taon, napunta ako sa iba’t ibang Christian churches at samahan. At tulad ng karamihan, ako’y nagtatanong, saan ako mapupunta kapag ako ay namatay? Bakit sa mga grupo ng Christians (at Born-Again Christians), hindi sila nagpapadasal sa mga namayapa, taliwas sa aking kinalakhang aral sa Simbahang Katoliko, kung saan ang pagpapadasal ay pamamaraan upang ang isang yumao ay makarating daw sa langit. Natanong ko tuloy, Sino nga ba ako? Bakit ako nagtatanong ng ganito? At ano nga ba ako bilang isang tao? Tao nga ba ako?

The thing which is born from flesh, is flesh, and the thing which is born from spirit, is spirit. – John 3:6

Hindi tulad sa sinaunang katuruan at mga katuruang pagano, ayon sa Bibliya, ang tao ay namamatay. Siya ay isang mortal. Ayon sa Bibliya, ang isang tao ay gawa sa laman [flesh]. Sinabi mismo ni Maestro Yashua [Jesus Christ/Hesukristo] sa John 3:6 na ang isang taong ipinanganak ng laman, ay hindi sa parehong pagkakataon ay ipinanganak ng espiritu. Hindi siya isang imortal (buhay magpakailanman) na espiritung kaluluwa na nananahan sa isang katawang mortal na gawa ng dugo at laman.

And YHWH Elohim formed the man from the dust of the ground, and blew into his nostrils the breath of life; and the man became a living soul.  – Genesis 2:7 (HRB)

By the sweat of your face you shall eat bread until you return to the ground. For you have taken out of it; for you are dust and to dust you shall return. – Genesis 3:19 (HRB)

Ayon sa Genesis, ang tao (man) ay gawa sa putik ng lupa. At sa kanyang pagpanaw, siya ay magbabalik sa putik o alabok. Upang magkaroon ng buhay, hinipan ni YHWH ng hangin – ang hininga ng buhay [breath of life] na nagtataglay ng oxygen – patungo sa baga ng tao sa pamamagitan ng kanyang ilong, at ang tao ay nag-umpisang mabuhay. Ang hininga ng buhay ay sinasabing siyang mortal na kaluluwa ng tao. Hindi kailannman sinabi sa Bibliya na hiningaan ni YHWH ng imortal na kaluluwa ang tao. Kung ang tao na dugo’t laman ay may imortal na kaluluwa, masasabi ring may imortal na kaluluwa ang mga hayop, ibon, at maging ang mga insekto, na kung saan ay walang imortal na kaluluwa ang mga ito, ayon na rin sa Genesis 7:21-22.

And all flesh that moved on the earth died, the fowl, and cattle and beast, and every swimming things that swarms on the earth, and all mankind. All died in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land. – Genesis 7:21-22

Ang tao ay kaluluwa [Man does not have a soul – man IS a ‘soul’.]. Ngunit anong uri ng kaluluwa? Ang kaluluwa ay katumbas ng salitang “nephesh” sa wikang Hebreo. Inilalarawan ito ng Bagster’s Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon bilang ‘hininga’ [breath] o kahit anong humihinga [anything that breathes].

Behold they are My souls. As the soul of the father, also the soul of the son, they are Mine. The soul that sins, it shall die.

The soul that sins, it shall die. A son shall not bear the iniquity of the father. And the father shall not bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be on him. – Ezekiel 18;4, 20

All go to one place; all are of the dust. And all return to the dust. Who knows the spirit of the sons of man, whether it goes upward; or the spirit of the beast, whether it goes downward to the earth? – Ecclesiastes 3:20-21

Ang mga tao tulad din ng sa mga hayop ay mga kaluluwa, na kung saan ay hindi imortal. Ang kaluluwa, ay isang humihingang katauhan na kung saan ay nahaharap sa pagkamatay at pagka-agnas. Ang kaluluwa ay gawa sa putik o alabok ng lupa – isang materyal – hindi ispiritwal. Ang taong humihinga ay buhay na kaluluwa at kapag ito ay huminto sa paghinga, siya ay nawawalan ng buhay o nagiging patay na kaluluwa.

And YHWH Elohim commanded the man saying, Eating you may eat of every tree in the garden; but of the Tree of the Knowledge of Good and Evil you may not it for in the day that you it of it, surely you shall die. – Genesis 2:16-17

Tulad ni Adan, ang tao na isang kaluluwa, ay binigyan ng kapahintulutang mamatay. Ang Puno ng Buhay [Tree of Life] ay sumasagisag ng 100% pananalig at pagtitiwala kay YHWY na walang kundisyon, kung saan ang Puno ng Kaalaman ng Mabuti at Masama [Tree of the Knowledge of Good and Evil] ay sumisimbolo ng kalayaan ng tao na gumawa ng sarili niyang desisyon hiwalay sa mga salita ni YHWH. Iilan pa sa aking natotonan patungkol sa kamatayan at kaluluwa ay ang mga sumusunod:

  • Ang patay ay natutulog sa libingan nang walang kamalayan.

For the living know that they shall die; but the dead do not know anything; nor do they have any more a reward, for their memory is forgotten. – Ecclesiastes 9:5

Put not your trust in nobles, in a son of man, for there is no salvation in him. His breath will go out, he returns to the earth; his thoughts perish in that day. – Psalms 146:3-4

  • Ang patay ay hindi nakapagpupuri kay YHWY.

The dying do not praise YHWY, nor all those who go down to silence. –  Psalms 115:17

  • Walang alalala ni YHWY sa kamatayan.

For there is no memory of You in death, who shall give thanks to You in Sheol? – Psalms 6:5

Samakatuwid, ang tao ay namamatay. Sa kanyang pagkamatay, bilang isang katawang mortal na gawa sa dugo at laman, siya ay magbabalik sa putik o alabok ng lupa. Hindi sa langit, sa purgatoryo, o sa impyerno siya agad pupunta, kundi siya ay magbabalik sa putik o alabok ng lupa. Sa Banal na Kasulatan (scripture), ang patay ay inihahalintulad sa pagtulog sa lupa. Walang sinabi sa Banal na Kasulatan na ang gantimpala [reward] ng patay ay langit [heaven]; ang langit ay ang trono ni YHWH.

And you should not fear the ones killing the body, but not being able to kill the soul. But rather fear Him being able to destroy both soul and body in Gehenna. – Matthew 10:28

Ang kaluluwa ay isang bagay na maaring masira sa dagat-dagatang apoy [Gehenna]. Ito ay hindi imortal (o buhay magpakailanman). Ang buhay ay hindi palagiang masisira ng tao – ngunit magagawa ito ni YHWY. Ito ang buhay na maaring ibalik ni YHWY sa pamamagitan ng ‘resurrection‘ o pagkabuhay. May kakayahang kitilin ng mga tao ang kanilang pisikal na katawan, ayon kay Yashua [Jesus] sa Matthew 10;28, ngunit hindi makukuha ng mga tao ang buhay na walang hanggang ipinangako ni YHWY sa kanyang mga tagasunod.  Kaya wala tayong dapat katakutan sa mundo, kundi tanging si YHWY, na Siyang may kapangyarihang permanenteng sirain ang ating katawan at kaluluwa.

For we say this to you in the Word of Elohim, that we the living who remain to the coming of our Master will not all go before those who have fallen asleep. – 1 Thessalonians 4;15

Ngunit ano ang katuruan ng langit, purgatoryo, at impyerno sa munhttps://pinoywarrior7.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=81&action=editdo ng mga Katoliko at Kristiyanismo? Sa Bibliya, kailanman ay hindi ko nabasa ang salitang purgatoryo bilang isang lugar ng paglilinis sa mga kasalanan ng tao para makapasok sa langit. Ang tanging nabasa ko ay kaharian ng langit [kingdom of heaven] at hell (Kadagat-dagatang apoy o minsan tinatawag nating impyerno), kung saan ang salitang hell sa salin ng wikang Ingles [English] ay may tatlong katumbas na salita sa wikang Griyego [Greek] sa King James version ng Bibliya: ang 1) gehenna na tumutukoy sa Lambak ng Hinnom [Valley of Hinnom] na makikita sa labas ng Jerusalem kung saan dito tinatapon ang mga basura, patay na katawan ng hayop at mga kriminal upang sunugin; 2) hades na naglalarawan sa libingan [grave] – isang butas sa lupa; 3) tartaros na naglalarawan sa paghihigpit na kundisyon ng mga fallen angels (demons) .

Kaya hindi ako naniniwala sa purgatoryo bilang isang lugar na mapupuntahan ng isang tao sa kanyang pagkamatay upang siya ay linisin sa kanyang mga kasalanan. Kung paanong ang aral na ito ay naging salin-lahi sa mga Katoliko, isa itong malaking katanungan na tanging ang Romanong Simbahang Katoliko at sa mga aklat nito ang makapagsasabi ayon sa kanyang kasaysayan.

Sa Bibliya, may ‘kingdom of heaven’, at ‘hell[gehenna at hades]. Ngunit ano nga ba ito? Ito ba ay isang lugar? Isang sitwasyon, damdamin, kaisipan? Kelan ang tao mapupunta dito, papaano, at ano ang gagawin nila dito? Ang alam ko hindi sa oras na siya ay mamatay, ayon sa katuruan ng Banal na Kasulatan, sa mga pahayag na nabanggit ko sa itaas. Dito pumapasok sa aking isipan ang katuruan hinggil sa Pagkabuhay [Resurrection]. Kailan nga ba ito magaganap? Kung papahintulutan, ito ay aking lalakbayin sa mga susunod kong blog. Nawa’y samahan niyo uli ako.

Blessings po at papuri kay YHWY at Maestro Yahshua [Jesus]!

Notes and Reference:

  • All scriptural verses are taken from the Hebrew Root Bible (HBR)
  • Bible Correspondence Course of the Philadelphia Church of God
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: