Posted by: RTAHP | April 17, 2013

Nailigtas ng Biyaya o Nailigtas ng Pananampalatayang may Gawa?

Nailigtas ng Biyaya o Nailigtas ng Pananampalatayang may Gawa?

[Saved by Grace or Saved by Faith with Works?]

Isang doktrina na minsan kong naririnig sa ilang Kristiyano ay ang aral na ang kautusan ni YAHWEY [YHVY] ay kasama nang ipinako sa krus ng kalbaryo. Nang minsan akong dinalaw ng aking kaibigan na miyembro ng Grace Baptist Church kung saan ay minsang napag-usapan namin ang pagpapatuloy sa mga kalayawan ay sinabi niya sa aking siya raw ay ‘maliligtas by grace not by works’, na kung saan ito ang kanyang ginawang dahilan upang magpatuloy sa kung anong gawaing kalayawan.

Hindi ko na lamang babanggitin kung anong kalayawan ito ngunit tinitiyak kong isa itong paglabag sa kautusan ni YAHWEY. Ang pinagtataka ko lang ay matagal nang Kristiyano ang aking kaibigan at minsan na rin niya akong sinama sa mga pangangaral sa kanilang simbahan. Ngunit nong panahong iyon ay hindi ko pa binibigyan ng halaga ang anumang gawaing may kinalaman sa pananampalataya sa Dakilang Lumikha.

Grace and Truth

‘Saved by Grace’ Ayon kay Apostol Pablo

Napakasarap pakinggan ng aral na ‘saved by grace not by works’ at ‘once saved always saved’ ngunit ang aral na ito ay kabahagi lamang kung hindi man ay lihis sa kabuuang aral. Hinanap ko ang nakasaad sa kasulatan patungkol sa sinabi ng aking kaibigan at nabasa ko ang sinabi ni Apostol Pablo [St. Paul] sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso:

For by grace you are saved, through faith, and this is not of yourselves; it is the gift of YAHWEY; not of works, that not anyone should boast; – Ephesians 2:8-9

Tama naman talaga si Pablo, isang biyaya o ‘grace’ mula kay YAHWEY ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi ipinagyayabang. Ngunit maraming nalilihis sa interpretasyon ng sinabing ito ni Pablo. Kailaman ay hindi sinabi ni Pablo na you ‘you are saved by grace and you don’t have to work for it” o kaya “you are saved by grace and you can continue in sins”. Kung babasahin ang susunod na talata, sinabi ni Pablo na:

for we are His workmanship, created in Messiah Yahshua [Je’sus] unto good works, which Elohim before prepared that we should walk in them. – Ephesians 2:10

Aking binigyang diin [highlighted] ang salitang ‘unto good works’ bilang patunay na kailangang ng mabuting gawa at mamuhay sa mga ito matapos nating masumpungan ang katotohanan at tumalikod sa mga kasalanan. Sa pagbabasa ng kasulatan, kailangang basahin ang kabuuan ng pahayag at ikumpara din ang pahayag ng isang apostol (o may akda) sa pahayag ng ibang apostol, hindi upang magbigay kalituhan kundi upang mapagtibay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga aral ng kasulatan. Sinabi rin ni Pablo sa mga taga-Roma:

What then shall we say? Shall we continue in sin that grace may abound? Let it not be! We who have died to sin, how shall we still live in it? – Romans 6:1-2

For if we have been planted together with Him in the likeness of His death, so also shall we be in the resurrection, for we know this, that our old self was crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, so that we no longer serve sin. – Romans 6:5-6

Ngunit ano itong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia patungkol sa pag-aring ganap hindi ayon sa gawa?

knowing that a man is not justified by works of (Levitical) Law, but that it is through faith in Yahshua Messiah [Jesus Christ], we also believed into Messiah Yahshua, that we may be  justified by faith in Messiah and not by works of (Levitical) Law, because all flesh will not be justified by works of Law. – Galatians 2:16

I do not set aside the grace of Elohim; for if righteousness came through (the Levitical) Law, then Messiah died without cause. – Galatians 2:21

For if the inheritance is through the (Levitical) Law then it would not be as the fulfillment of promise; but Elohim gave it to Abraham by promise. Why then the (Levitical) Law? It was placed beside (The Torah) for the sake of transgressions, until the Seed should come, to whom it had been promised, being given by promise in a mediator’s hand. – Galatians 3:18-19

Ayon sa paliwanag ng ilang mga mangangaral na masugid na tagasunod ng Torah, ang batas o kautusang tinutukoy ni Pablo ay hindi sumasaklaw sa buong Torah. Kanyang sinabi sa Galatians 3:19 na anumang dinagdag sa batas o kautusan, ay wala ito sa nakalipas na 430 taon kung saan si YAHWEY ay nagkaron ng kasunduan kay Abraham, ngunit malinaw na inihahayag sa Genesis 26:4-5 ang dahilan kung bakit nakipagkasundo si YAHWEY kay Abraham at iyon ay dahil sumunod si Abraham sa tuntunin, kautusan, at Torah.

Ang tanging batas na dinagdag sa Torah sa Bundok Sinai ay ang Levitical priesthood na may kasamang pag-aalay, na pansamantalang dinagdag sa Torah para sa Levitical priesthood bilang pansamantalang tagapmagitan para sa Israel hanggang sa ang realidad ng Melchizedek priesthood ay maisakatuparan sa pamamagitan ni YahShua. Ang pag-aalay ng mga hayop taun-taon ay hindi nakakapag-alis sa kaparusahan ng kasalanan, bagkus ay nagpapaalala sa mga ito (Hebrews 10:1-4)

Masasabi ring nakalilihis ang aral na ‘once saved always saved’. Sa sulat din ni Pablo sa mga taga-Filipos, ay kanyang hinimok ang patuloy na paggawa patungo sa kaligtasan na may takot at panginginig. Patunay na ang daan sa kaligtasan ay isang patuloy na proseso.

So then, my beloved, even as you always obeyed, not as in my presence only, but now much rather in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is Elohim who is working in you both to will and to work for the sake of His good pleasure. – Philippians 2:12-13

faith

‘Saved by Faith with Works’ Ayon kay Apostol Santiago

Ang mga aral ni Pablo ay tugma (hindi salungat; paratang ng iba kay Pablo) sa aral ni Apostol Santiago [St. James] sa kanyang mga sulat kung saan binangggit ni Santiago na ang tao ay inaaring ganap [justified] hindi lamang sa pananampalataya kundi sa gawa, at ang pananampalatayang walang gawa ay patay (James 2:20-26).

You see that a man is justified by works, and not by faith alone”. – James 2:24

Inihalimbawa ni Santiago ang pag-aalay ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac sa altar at ang pagtanggap ni Rahab sa mga sugo at pagpapadaan sa mga ito sa ibang daan.

Ano Ba Ang Kasalanan?

Ngunit ano nga ba ang kasalanan? Minsan sa aking pagdadalamhati ay sinabi sa akin ng aking isa pang kakilala (o dating kaibigan sa aking linya ng trabaho) na kailangan kong patawarin ang aking sarili at mag-move on sa buhay ko. Binigyan diin ng aking kakilala ang salitang ‘mistakes’ (pagkakamali) sa halip na “sins” (kasalanan). Ayon sa aking kaibigan, ako ay nagkamali habang sinasabi ko sa kanyang, ako ay nagkasala. Ayon sa kanya, ang pagkakamali ay kung gumawa ka ng bagay na hindi mo naman sinasadya o walang intensiyong masama, at ang kasalanan ay bagay na sinadya mong ginawa at nagbunga ng pagkasira sa iba.

Mukhang ito ang pakahulugan ng ilan kundi man karamihan sa pagkakamali at kasalanan. Ngunit ang kasalanan ay kasalanan, at hindi lamang ito ay isang pagkakamali; ito ay kasalanan na dapat pagsisihan, ihingi ng tawad, at iwaksi sa buhay ng isang taong may nananampalataya kay YaShua. Ngunit ano nga ba ang kasalanan ayon sa Banal na Kasulatan?

Everyone practicing sin also practices lawlessness, and sin is the breaking of the Torah [particularly the 10 commandments, mine emphasized] – 1 John 3:4

Malinaw na ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan ni YHVY na nilalaman ng Torah. Hindi ito ang kautusan ng pag-aalay ng mga hayop dahil si YaShua Messiah [Jesus Christ] ay Siyang alay ng mga mananampalataya sa Kanya. Siya ay makaisa at hindi paulit-ulit na nag-alay ng Kanyang buhay para maalis ang ating mga kasalanan (Heb. 9:24-26).

For Messiah did not enter into the Holy of Holies made by hands, which is a symbol of the true one, but into Heaven itself, now to appear in not that He should often offer Himself even as the high priest enters into the Holy of Holies year by year with blood of others; otherwise He would have been obliged to have suffered many times from the foundation of the world. But now once for all, at the completion of the ages, He did offer Himself to abolish sin. – Hebrews 9:24-26

Ang katuruaan ng ilang Kristiyano na the ‘law is done away in the cross’ ay sumasalungat sa Torah. Kung walang batas o kautusan si YAHWEY o ang Torah, ay wala ring kasalanan. At kung walang kasalanan, bakit kailangan ng isang tao ng tagapagligtas? Isang kasamaan ang pangangaral ng mensahe ng kaligtasan na walang batas o kautusan (Matt 7:21, Isa 8:20, Prov 28:9, Rev 14:12).

Mababasa rin sa Gawa [Acts] 28:23 ang pamamaraan ng pagtuturo ni Apostol Pablo na hango mula sa kautusan ni Moises [Torah of Moses], kung saan hindi pa nasusulat sa panahon iyon ang Bagong Tipan [New Testament], hanggang sa dumating ang ikalawang siglo.

And having appointed him a day, more came to him in the lodging, to whom he expounded, earnestly testifying the kingdom of YAHWEY and persuading them the things concerning YahShua, both from the Torah of Moses and the Prophets, from morning until evening – Act 28:23

Yahshua the Messiah

Ang Kaligtasan ay Na Kay YaShua [Jesus]

Ang tao, anumang ang gawin niyang katwiran na ginawa niyang sarili [self-righteousness] ay hindi makapagliligtas sa kanyang sarili. Ngunit kung ang katwiran ay naayon sa Dakilang Lumikha, ayon sa Banal na Kasulatan; na maihahalintulad sa muling kapanganakan sa Espiritu Santo, ay tunay na may kaligtasan. Sa isang taong nagkasala, ang masumpungan ang katoohanan, makapagsisi sa mga kasalanan, at pagbabago sa sarili ay isang kaawaan mula kay YAHWEY. Hindi ito magagawa ng isang tao maliban sa pagkilos ni YAHWEY sa ating buhay – ang paghuhugas at pagsibol ng kanyang Banal na Espiritu.

not by works in righteousness which we had done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, – Titus 3:5

Ang sinabing biyaya o ‘grace’ ni Apostol Pablo ay hindi nagbibigay lisensiya sa isang Kristiyano na magpatuloy sa mga kasalanan o maling gawain. Hindi bunga ng Espiritu Santo ang kalayawan at pagiging alipin sa kasalanan. Masasabi kong hindi pa nagaganap ang lubos na paghuhugas at pagbabago sa Espiritu Santo, kundi namumuhay ayon sa laman ang sinumang tao na nagpapatuloy sa anumang gawaing makamundo, labag sa kautusan ni YAHWEY.

Tulad ng nakasaad sa Banal na Kasulatan, walang taong nasa mundo na matuwid, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala (Ecclesiastes 7:20, Roma 3:10). Lahat tayo ay makasalanan – nangangailangan ng awa upang mabiyayaan – at masumpungan ang kaligtasan, na masusumpungan kay YaShua [Jesus].

Sinabi mismo ni YahShua  na kung ibig nating makamit ang buhay, kelangan nating ingatan o isabuhay ang mga kautusan.

And, behold, coming near, one said to Him, Good Teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? And He said to him, Why do you call Me good? No one is good except One, YAHWEH! But if you desire to enter into life, keep the commandments. – Matthew 19:16-17

Sa kabuuan, masasabi kong “We are saved by our faith fueled by our works. This faith is a grace from YHVY. They all go together. And salvation is something that we should NOT boast, but like a gift, we should treasure for the rest of our lives.”

At bilang pagtatapos sa nasulat kong ito, aking ibinabahagi ang “Vessels of Honor”,  isang likhang awit ng paborito kong channel sa youtube:

 

Blessings to everyone!

Special Thanks to my Uncle for ministering to me 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: