Posted by: RTAHP | April 19, 2013

Ang Sampung Kautusan ni YVHY

YHVH

Ang 10 Kautusan ni YHVY ayon sa Banal na Kasulatan

[The 10 Commandments of YHVY according to  the Holy Scriptures]


Sacrifice and offering You did not desire; But a body You have prepared for Me. You have not asked burnt offering and sin offering. Then I said, Lo, I come, in the roll of the Book it is written of Me; I delight to do Your will, O My Elohim; and Your Torah [law] is within My inmost soul. – Psalm 40:6-8

KAUTUSAN 1: Ako si YHVY, ang iyong Elohim na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Elohim (mga sinasamba, idolo, o diyos) sa harap ko. – Exo. 20: 2-3, Deut. 5:6

English: I am YAHWEH your Elohim, who has brought you out from the land of Egypt, from the house of bondage. You shall not have any other Elohim before My face.

KAUTUSAN 2: Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o anumang kawangis ng  anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa; huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; – Exo. 20:5, Deut. 5:8

BAKIT? sapagkat akong  si YVHY ang iyong Elohim, ay mapanibughuing El, dinadalaw ang katampalasanan ng mga ama (o magulang) sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa Akin; at pinagpapakitaan ko ng kabutihan ang libu-libo, sa mga umiibig sa Akin, at sa mga  tumutupad ng Aking mga kautusan.

English:You shall not make a graven image for yourself, or any likeness in the heavens above, or in the earth beneath, or in the waters under the earth; you shall not bow to them, and you shall not serve them;  for I am YAHWEH your Elohim, a jealous El, visiting the iniquity of fathers on sons, on the third and on the fourth generation, to those that hate Me; and doing kindness to thousands, to those loving Me, and to those keeping My commandments. – Exodus 20:4-6

KAUTUSAN 3: Huwag mong gagamitin (o babanggitin) ang pangalan ni YHVY na iyong Elohim sa walang kabuluhan; (*shav) – Exo. 20: 7, Deut. 5:11

BAKIT? sapagkat hindi hahayaan ni YHVY na hindi maparusahan ang sinumang gumamit ng Kanyang pangalan nang walang kabuluhan.

English: You shall not take the name of YAHWEH your Elohim in vain; for YAHWEH will not leave unpunished the one who takes His name in vain. – Exodus 20:7

*Ang Hebreong salitang “shav” ay katumbas ng salitang “sa walang kabuluhan” [in vain]. Ito ay literal na nangangahulugang “baguhin, ipalsipika o gawing pangkaraniwan” [change, falsify or to make common]. Ang pagsawalang bahala sa pangalan ng Lumika na YVHY [o YAHWEY] (Exo 3:15) at pagpapalit nito sa ‘dios o god’, pangalan ng sinasamba ng mga taga Babilonya (Isaiah 65:11), ay isang malinaw na paglabag sa ikatlong kautusan.

But you are those who forsake YAHWEH, who forget My holy mountain; who array a table for Gawd (The Babylonian Deity of fortune), and who fill mixed wine for Meni (The Deity of fate). – Isaiah 65:11

Shabbat Salom

KAUTUSAN 4: Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. (*kadosh) – Exo. 20: 8, Deut. 5:12

PAANO? Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Nguni’t ang ikapitong araw ay sabbath kay YHVY na iyong Elohim: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ang iyong anak na lalake, at anak na babae, ang iyong aliping lalake at aliping babae, ang iyong mga alagang hayop, at ang iyong mga dayuhan na nasa loob ng iyong mga pintuang daan.

BAKIT? Sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ni YHVY ang langit at lupa, ang dagat, at ang lahat ng nasa mga ito, at Siya’y nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ni YHVY ang araw ng Sabbath, at pinakabanal (o inilaan sa kanya).

English: Remember the Sabbath day, to keep it holy; six days you shall labor and do all your work; and the seventh day is a Sabbath to YAHWEH your Elohim; you shall not do any work, you, and your son, and your daughter, your male slave and your slave-girl, and your livestock, and your stranger who is in your gates. For in six days YAHWEH made the heavens and the earth, the sea, and all which is in them, and He rested on the seventh day; on account of this YAHWEH blessed the Sabbath day and sanctified it.

*Ang Hebreong salitang “kadosh” [set apart] na katumbas ng salitang ipangilin sa itaas ay literal na nangangahulugang ilaan ang Sabbath na hiwalay sa pagtratrabaho sa ibang anim (6) na mga araw. Sa katotohanang sila’y sinabihan na “alalahanin” o isaisip ang araw na ito ay malinaw na nagpapatunay na ang araw ng Sabbath ay may kaugnayan sa paglalang o creation (Genesis 2:1-3) at hindi lamang isinagawa sa Bundok Sinai. Ag araw ng Sabbath ay bahagi ng paglalang o creation, at kung kaya hindi mababago pa man tulad na ang buwan ay maaring maging araw [moon can become sun], Heb 4:4-9.

In those days I saw in Judah ones treading wine presses on the Sabbath, and bringing in sheaves and loading donkeys; and also wine, grapes, and figs, and all burdens, which they brought into Jerusalem on the Sabbath day. And I testified against them on the day they sold food.

Men of Tyre also lived in it, who brought fish and all wares, and were selling on the Sabbath to the sons of Judah, even in Jerusalem. And I contended with the nobles of Judah and said to them, What is this evil thing that you do, defiling the Sabbath day? – Nehemiah 13:15-17

KAUTUSAN 5: Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, – Exo. 20: 12, Deut. 5:16

BAKIT? upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupang ibinibigay sa iyo ni YVHY na iyong Elohim.

English: Honor your father and your mother, so that your days may be long on the land which YAHWEH your Elohim is giving to you.

KAUTUSAN 6: Huwag kang papatay. – Exo. 20: 13, Deut. 5:17

English: You shall not murder.

KAUTUSAN 7: Huwag kang mangangalunya. – Exo. 20: 14, Deut. 5:18

English: You shall not commit adultery.

KAUTUSAN 8: Huwag kang magnanakaw. – Exo. 20: 15, Deut. 5:19

English: You shall not steal.

KAUTUSAN 9: Huwag kang sasaksi nang walang katotohanan laban sa iyong kapwa. – Exo. 20: 16, Deut. 5:20

English: You shall not testify a witness of falsehood against your neighbor.

KAUTUSAN 10: Huwag mong iimbutin (o pagnanasaang maangkin) ang sambahayan ng iyong kapwa; huwg mong  ang iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki o aliping babae, ang kaniyang baka, o ang kaniyang asno, o anumang bagay na pag-aari ng iyong  kapwa. – Exo. 20: 17, Deut. 5:21

English: You shall not covet your neighbor’s house; you shall not covet your neighbor’s wife, or his male slave, or his slave-girl, or his ox, or his donkey, or anything which belongs to your neighbor.

So is he who goes in to his neighbor’s wife; everyone touching her shall not be innocent. – Proverbs 6:29

Credits: Hebraic Roots Bible

Advertisements

Responses

  1. […] pangalan ay banal at makapangyarihan, at hindi dapat gamitin sa walang kabuluhan [in vain] ayon sa ikatlong kautusan.  Sa ating pagdarasal, kung hindi tayo sigurado, maari natin Siyang tawaging “Ama sa […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: