Posted by: RTAHP | April 29, 2013

Gawd! Oh Gad! My God!: Sino si G-d?

Madalas nating marinig hindi lamang sa lugar ng pagsamba ang salitang God (bigkas ay ‘gad’ or ‘gawd’). May ilan sa atin na kapag nagpapadala ng mensahe sa ating mga cellphone ay may nakadugtong sa dulo naGod bless you.” Ang iba naman ay bahagi na sa pang-araw-araw na buhay ang ekspresyon na “My God!” o kung nagugulat man ay nasasambit natin ang “Oh my God.” Mapapanood at maririnig din natin sa telebisyon at radyo ang kawikaang, “To God be the Glory!

Dollar In God We Trust

Mababasa rin hindi lamang sa perang dolyar ng Amerika kundi maging sa tuktok ng ilang gusali dito sa Pilipinas ang katagang, “In God We Trust.”

Building In God We Trust

Ngunit sino nga ba si God? Sino siya ayon sa Banal na Kasulatan?  Bakit ang salitang God ay karaniwan na nating naririnig? Mababasa sa kung saan? Banal nga ba ang pagtawag ng God? Bakit may pagkakataong tayo ay napapagalitan kapag sinasambit natin ang katawagang ito sa hindi magandang pamamaraan?

God, Pangalan ng Dakilang Lumikha?

Kung babasahin natin ang iba’t ibang bersiyon ng bibliya na nasusulat sa Wikang Ingles, ang salitang “God” ay ginamit bilang pamalit sa salitang “Mighty Ones” (Elohim sa Hebreo) o “Eternal Creator” (Magpasawalanghanggang Tagapaglikha) na tumutukoy sa may lalang ng langit at lupa, at lahat ng buhay na napapaloob dito.

Ayon sa orihinal na teksto ng Banal na Kasulatan, ang salita para sa Tagapaglikha ng Sanlibutan [Creator of the Universe] ay “Elohim.” Tinatawag din siyang  Yahweh (sa iba naman ay Jehovah) bilang siyang pinaka-angkop o pinakamalapit sa bigkas ng letrang YHVY, ang banal na Pangalan ng  Dakilang Tagapaglikha.

Saan nagmula ang salitang God?

Sa Banal na Kasulatan, sa Wikang Hebreo, maaring nagmula ang salitang “God”, na isang sinasamba, sa sinulat ni Propeta Isaias:

Filipino: Ngunit kayo na nagtakwil kay Yahweh at lumilimot sa aking banal na bundok, kayo na sumamba kay Gad  at Meni (mga diyos ng suwerte at kapalaran); Aking iuukol kayo sa tabak, at kayong lahat ay magsisiyuko sa patayan; sapagka’t nang ako’y tumawag, kayo’y hindi nagsisagot. Ako’y nagsalita, kayo’y hindi nangakinig; kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata, at inyong pinili ang di ko kinaluluguran. – Isaias 65:11-12

English: But you are those who forsake YAHWEH, who forget My holy mountain; who array a table for Gawd (The Babylonian Deity of fortune), and who fill mixed wine for Meni (The Deity of fate). And I will number you to the sword; and you shall all bow down to the slaughter; because I called and you did not answer. I spoke, and you did not hear; and you did the evil in My eyes; and you chose that in which I had no pleasure. – Isaiah 65:11-12

Si Gad/Gawd [or god] ay pangalan sa diyos ng swerte ng mga taga-Babilonya [Babylonian Deity of Fortune]. At si Meni naman ang siyang pangalan sa diyos ng kapalaran [Babylonian Deity of Fate].

Ang salitang God (Ingles) at Gawd (Hebreo) ay binibigkas ng magkapareho: Gawd. Kung si God/Gad/Gawd ay diety (o diyos) ng mga pagano, bakit natin tinatawag sa ating mga panalangin at panata ang ating ‘Ama sa Langit’ sa pangalan ng isang paganong diyos, idolo o sinasamba?

Ipinagbabawal sa Banal na Kasulatan ang paglapastangan sa Pangalan ng ating Maykapal; ang pagtawag, pagdarasal at pamamanata sa mga diyos-diyosan, o mga sinasamba :

Filipino: Pakaingatan ang lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo. At huwag kayong tumawag (o manalangin) sa pangalan ng ibang diyos; ni marinig ang kanilang pangalan inyong bibig. – Exodo 23:13

English: And be watchful in all that I have said to you. And you shall not call upon another Elohim by name; it shall not be heard from your mouth. – Exodus 23:13

Ipinahayag ng ating Ama sa Langit na ang Kanyang pangalan ay YHVY, binibigkas bilang Yahwey (Jehovah para sa iba, isang salin na nag-umpisa noong 13th to 14th century). Ang pangalang ito [YHVY] ay nasulat ng halos 7,000 beses sa Lumang Tipan [Tanach], ngunit isinalin sa salitang ‘god’ at ‘lord’ sa karamihan sa mga bibliyang nasusulat sa Ingles.

And Elohim said to Moses again, You shall say this to the sons of Israel, YAHWEH, the Elohe of your fathers, the Elohe of Abraham, the Elohe of Isaac, and the Elohe of Jacob, has sent me to you. This is My name forever, and this is how I should be remembered from generation to generation.  – Exodus 3:15

If you will not take heed to do all the Words of this Torah, written in this book, to fear this glorious and fearful Name, YAHWEH your Elohim1, then YAHWEH will make your plagues remarkable, and the plagues of your children shall be great and persistent plagues. – Deuteronomy 28:58-59

Maliban sa diyos-diyosan na binanggit sa Isaias 65:11, ang salitang Gad ay makailang beses nasulat sa Lumang Tipan bilang pagtukoy kay:

  1. Gad na isa sa mga anak ni Jacob (Gen 35:26, 46:16, 49:1, 49:19; Exo 1:2), tribo ng Israel, mga anak nito at kalupaan (Num 13:15, 26:15, 26:18, 32:1,2; 34:13; Joshua 4:12, 18:7, 20:8, 21:7, 38, 22; Deut 33:20, 1 Chron 2:1, 5:11, 6:63, 12:8, 12:14,37, 21:9,11,13,18,19; Jeremiah 49, Ezekiel 48)
  2. Gad bilang Propeta ni Yahwey na tagapayo [seer] ni Haring David (1 Samuel 22:5, 2 Sam 24:11, 13, 14, 1 Chron 21:19, 29:29; 2 Chron 29:25)
  3. Baal-Gad, sa aklat ni Joshua, bilang pagtukoy sa isang lugar sa Lambak ng Lebanon (Joshua 11:16, 12:7, 13:2,5).
Baal-Gad sa salitang Hebreo.

Baal-Gad sa salitang Hebreo.

Sa Bagong Tipan, ang labingdalawang katao sa tribo ni Gad ay binanggit, kasama ng iba pang tribo sa angkan ng Israel, na tumanggap ng marka ni YHWY bilang kanyang tagasunod at nailigtas (Rev 7:5).

Kaligtasan sa Kanyang Pangalan

Sinabi ng ating Dakilang Tagapaglikha na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng Kanyang pangalan (Acts 4:12), at hindi sa pangalan ng mga diyos-diyosan, iniidolo, o ibang sinasamba.

Ngunit ano nga ba ang Kanyang pangalan? Ito ay katanungan sa Kawikaan (Proverbs) at sinasabi ring alam ang pangalang ito:

Who has gone up to Heaven, and come down? Who has gathered the wind in His fists? Who has bound the waters in His garments? Who has made all the ends of the earth to rise? What is His name, and what is His Son’s name? Surely you know. – Proverbs 30:4

Tunay na ang kanyang pangalan ay hindi Gad/Gawd/God. Ang Kanyang pangalan ay banal at makapangyarihan, at hindi dapat gamitin sa walang kabuluhan [in vain] ayon sa ikatlong kautusan.  Sa ating pagdarasal, kung hindi tayo sigurado, maari natin Siyang tawaging “Ama sa Langit” (Our Father in Heaven) sa ngalan ni YahShua Messiah [Jesus Christ], gaya ng itinuro sa atin ng ating Tagapagligtas.

prayer3

Nasasabi rin sa Book of Revelation (Apocalipsis o Pahayag) na masusulat sa mga isipan ng kanyang tagasunod ang pangalan ng Anak at ng Ama:

Filipino: Tumingin ako, at nakita ko ang Kordero na nakatayo sa Bundok ng Zion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Kordero [Anak] at ang pangalan ng kanyang Ama…Ito ang mga nanatiling malinis… Sumusunod sila sa Kordero saan man Siya magpunta. Sila’y tinubos…bilang mga unang handog…At sa kanilang mga bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan; sila’y mga walang dungis.

English: And I looked, and behold, the Lamb was standing on Mount Zion, and with Him one hundred and forty-four thousand, having His Name and the Name of His Father written on their foreheads…These are the ones who have not been defiled … These are the ones who follow the Lamb where ever He goes. These have been purchased … as firstfruits to YAHWEH and to the Lamb … And no lie was found in their mouth; they are blameless.”- Rev. 14 :1-5

Mas magiging makabuluhan ang ating panalangin at pagbibigay biyaya [blessings] sa ating kapwa kung tatawag tayo sa Kanyang pangalan. At marahil marami din sa ating mga dasal ang maririnig kung sa kanyang pangalan tayo ay tatawag at kautusan Niya’y ating susundin.

Pagpapala kay Yahweh para sa ating lahat. Sa Ngalan ni YahShua [Hesukristo]  na ating Tagapagligtas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: